Ganglaget

Foreningen for single og par over 55 år

VEDTEKTER

§ 1 Navn, Medlemmer, Rettigheter

1. Foreningens navn er Ganglaget.

2. Personer over 55 år kan bli medlem, både single og par.

3. Medlemsrettigheter er avhengig av betalt medlemsavgift. Forslag fra medlem til styret om turer eller andre arrangementer skal settes på styrets saksliste.

§ 2 Formål

Ganglagets formål er å arrangere turer, sammenkomster, kurs og andre fellesaktiviteter.

§ 3 Organisasjon

3.1 Årsmøte

Årsmøtet er Ganglagets høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes årlig innen 1. mars.

Innkalling skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel.

Årsmøtet skal behandle:

1. Valg av møteleder og referent.

2. Styrets årsberetning.

3. Revidert årsregnskap.

4. Budsjett med fastsetting av kontingent.

5. Valg av styre, revisor og valgkomité.

6. Innkomne saker. (Saker som skal behandles under punkt 6 skal være nevnt som sak i innkallingen. Saker som medlem ønsker behandlet under punkt 6, må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.)

3.2 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 20 % av medlemmene skriftlig krever det. Innkalling skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er kunngjort i innkallingen.

3.3 Styret

Styret skal bestå av 5 medlemmer (en tilstreber lik fordeling av kvinner og menn); leder, nestleder, sekretær, kasserer, 1 medlem samt 2 vararepresentanter. Leder og nestleder velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg forøvrig selv. Styret velges for 2 år.

Styret skal påse at vedtak gjort av årsmøtet blir gjennomført, samt at Ganglaget drives etter sitt formål. Styret kan ikke foreta beslutninger som økonomisk hefter Ganglaget utover budsjettet. Styret kan handle på vegne av Ganglaget når en sak ikke kan utstå til årsmøtet, og den etter styrets oppfatning ikke er så viktig at den krever ekstraordinært årsmøte. Lederen, og nestlederen i lederens fravær, kan underskrive på vegne av Ganglaget.

Styret utarbeider turprogram som sendes medlemmene.

3.4 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges på årsmøte for 1år.

§ 4 Beslutninger

4.1 Årsmøte

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte medlemmene. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Forslag om endring av vedtektene krever 2/3 flertall. Skriftlig avstemming skal avholdes hvis en av de fremmøtte krever det.

4.2 Styremøte

Styret kan gjøre vedtak når minst 4 medlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

§ 5 Kontaktperson

5.1

Hver tur og andre arrangementer bør ha en eller flere kontaktpersoner.

5.2 Kontaktpersonene

– Organiserer de fremmøtte på møteplassene.

– Tar stilling til avlysning eller alternativt turmål pga. værforhold ol.

– Styrer tempoet under tur, tar ansvar for at ingen presses og at alle får tilstrekkelige pauser.

– Tar ansvar under hyttebesøk.

5.3 Ansvar

Verken kontaktpersonene eller Ganglaget har juridisk ansvar for deltakernes helse, sikkerhet eller eiendeler under turer.

§ 6 Oppløsning av Ganglaget

Oppløsning av Ganglaget kan bare skje etter vedtak av 2 påfølgende årsmøter med minst 2 måneders mellomrom. Oppløsningsvedtakene krever 3/4 flertall. Eventuelle penger som måtte være i laget på oppløsningstidspunktet blir gitt til et veldedig formål.

Kommende arrangementer: